תקנון הגרלה

הגדרות

 • "עורכת ההגרלה" – גלואפ קליניק (להלן:"הקליניקה").
 • "ההגרלה" או ה"מבצע" – הגרלה אחת עבור 10 הפרסים, הנערכות על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין – 1711 (להלן: "ההיתר הכללי") ואשר תקנון זה הוא תקנונה.
 • "המפקח" – משרד עו"ד אלמוג דיין.
 • "הפרסים" – 10 פרסים אשר יוגרלו בהגרלה אחת מרוכזת וניתנים למימוש עד 6 חודשים מיום פרסום תוצאות ההגרלה:
  • מקום ראשון: עיבוי ועיצוב שפתיים בהיקף של עד 1.2 מ"ל . הפרס אינו כולל טיפולי המשך.
  • מקום שני: טיפול בוטוקס ב-3 אזורים (מצח, בין הגבות ובצידי העיניים). הפרס אינו כולל טיפולי המשך.
  • מקום שלישי: 700 ש"ח למימוש בקליניקה.
  • מקומות 4-7: 350 ש"ח למימוש בקליניקה.
  • מקומות 8-10: 200 ש"ח למימוש בקליניקה.
 • "כניסה" או "כניסות" להגרלה – הכניסה או הכניסות להגרלה מתייחסות לפעולה או פעולות שמבצע המשתתף במסגרת ההגרלה, אשר מקנות לו זכות השתתפות בהגרלה. כל פעולה מסוג זה מזכה את המשתתף בכמות מסוימת של כניסות להגרלה, בהתאם להגדרות בתקנון. כניסה להגרלה היא בבחינת כרטיס השתתפות וירטואלי, שככל שלמשתתף יהיו יותר כניסות, כך גדלים הסיכויים שלו לזכות באחד הפרסים. מספר הכניסות נקבע ביחס לאופי והיקף הפעולה שביצע המשתתף, כאשר פעולות משמעותיות יותר מקנות יותר כניסות.
 • "אינסטגרם" – אינסטגרם היא פלטפורמת מדיה חברתית המאפשרת שיתוף תמונות, סרטונים ו"סטורי". הפעולות המזכות בכניסות להגרלה יתבצעו על ידי המשתתפים באמצעות חשבונות המשתמש שלהם באינסטגרם, תוך שימוש בתכונות השונות הקיימות בפלטפורמה זו, כגון: שיתוף ותיוג פוסטים וסטורי, עקיבה אחר חשבונות אחרים, שליחת הודעות ישירות ועוד. הפעולות תתבצענה בחשבון הרשמי של עורכת ההגרלה באינסטגרם או ביחס אליו. השימוש בפלטפורמת אינסטגרם הוא הבסיס להשתתפות במבצע.

המשתתפים

 • "משתתף" – כל אדם בגיר (מעל גיל 18) אשר עושה שימוש בפלטפורמת המדיה החברתית אינסטגרם, אשר ביצע פעולה המקנה זכות השתתפות בהגרלה במהלך תקופת המבצע, כפי שיוגדר להלן, ואשר מילא טופס עם פרטיו האישיים באמצעות התקשורת הישירה עם עורכת ההגרלה באפליקציית אינסטגרם.
 • לא ישתתפו בהגרלה עורכת ההגרלה, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. "בני משפחה" לעניין סעיף זה – בני זוג, הורים, אחים ואחיות, וילדים/ות.

המפקח

 • המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.
 • החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

תקופת ההגרלה

 • ההגרלה תחל בתאריך 4 בפברואר 2024 ותסתיים בתאריך 18 בפברואר 2024.
 • עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את יום המבצע ו/או לבטלו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בתיאום עם רכזת ההגרלות במשרד האוצר, ולא תשמע כל טענה לעניין זה.

השתתפות בהגרלה

 • פעולות המקנות זכות השתתפות (להלן: "פעולות מזכות" או "פעולה מזכה") – כל משתמש בפלטפורמת אינסטגרם אשר ביצע במהלך תקופת ההגרלה לפחות אחת מהפעולות המפורטות להלן, תוך עמידה בתנאי התקנון:
  • כתיבת תגובה בפוסט ההגרלה בה מבוצע תיוג חבריו של המשתתף בפוסט ההגרלה ועקיבה אחרי חשבון האינסטגרם של הקליניקה.
  • שיתוף פוסט ההגרלה ב"סטורי" שלו עם תיוג הקליניקה.
  • הצטרפות לרשימת הדיוור של הקליניקה.
 •  לכל פעולה מזכה יהיה ערך כמותי של כניסות להגרלה כמפורט להלן:
  • תגובה על פוסט הגרלה+תיוג 2 חברים+עוקב = 3 כניסות.
  • שיתוף פוסט ההגרלה בסטורי+תיוג גלואפ קליניק = 5 כניסות.
  • אישור הצטרפות לרשימת דיוור הכוללת מבצעים, הגרלות ומידע מקצועי = 10 כניסות.
 • לא קיימת הגבלה על מספר הפעמים בהם משתתף רשאי לבצע פעולה מזכה, אולם רק ביצוע פעולה מזכה אחת מכל סוג תזכה את המשתתף בכניסות להגרלה בהתאם להוראות תקנון זה.

 • יובהר כי פרסים הכספיים למימוש בקליניקה, ניתנים למימוש על כל הטיפולים המוצעים בקליניקה מלבד טיפול בוטוקס באזור אחד בלבד.
 • כל משתתף ימלא טופס דיגיטלי הנושא את פרטיו האישיים לרבות, שם מלא ומספר טלפון נייד. (להלן: "טופס פרטים אישיים")

 • מובהר כי משתתף בתקופת ההגרלה, אינו זכאי לזכייה ביותר מפרס אחד, וככל ומשתתף יעלה בגורל כזוכה יותר מפעם אחת, תבוטל הזכייה כאמור, ותערך הגרלה חוזרת.

שיטת ההגרלה

 • עורכת ההגרלה תערוך הגרלה אחת שתכלול את כלל הפרסים, זאת לא יאוחר משבועיים לאחר מועד סיום המבצע.
 • ההגרלה תתקיים במשרדי המפקח, בנוכחות נציג מטעם עורכת ההגרלה וכן המפקח או נציג מטעמו.
 • נציג עורכת ההגרלה יגריל באמצעות תוכנת הגרלה ממוחשבת אקראית את הזוכים מתוך כלל המשתתפים הרשומים.
 • לאחר הגרלת המשתתפים הזוכים תפעל עורכת ההגרלה לאיתור הזוכים בהתאם לנתונים המצויים בידה לשם מתן הודעה בדבר זכייתו בהגרלה.
 • עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם ברבים את זהות הזוכים בהגרלה ולתייג אותם בחשבון האינסטגרם שלה.
 • לאחר איתור הזוכים תימסר להם הודעה מפורטת בדבר דרך מימוש הזכייה בהתאם לשיקול דעת עורכת ההגרלה.
 • בלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל, יהיה המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכות לפרס, בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם וכן מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת.

כללי

 • בהשתתפותו בהגרלה מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 • למשתתפים ,לרבות לזוכה, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.
 • עורכת ההגרלה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.
 • עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות להציע לזוכה פרס חלופי שווה ערך כספית במקרה שלפי שיקול דעתה המקצועי הפרס שזכה בו אינו מתאים עבורו.
 • המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי פוטר את עורכת ההגרלה והמפקח מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין להגרלה ו/או לפרס ו/או למימושו.
 • המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 • כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בהגרלה עשוי להיות מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות במידה החברתית, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.

error: התוכן מוגן מהעתקה
ייעוץ ללא עלות

חולמים על שינוי? זה הזמן לקבוע פגישת ייעוץ ב-גלואפ קליניק! לקבלת מידע נוסף השאירו את הפרטים ונחזור בהקדם!

Glowup Clinic

Glowup Clinic

בדרך כלל עונים תוך שעה...

I will be back soon

Glowup Clinic
שלום 👋
איך נוכל לעזור לך?
WhatsApp יש לך שאלה?